Day: September 8, 2019

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวต่างประเทศกับการใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศท่องเที่ยวต่างประเทศกับการใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศ

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว มีสิ่งหนึ่งสำคัญคือ การใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศเพื่อให้ยังสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อยู่ ซึ่งมีหลายวิธีมาก ทั้งมีบริการเปิดโรมมิ่ง และจำหน่ายซิมท่องเที่ยวจากผู้ให้บริการสัญญาณในประเทศไทย ในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็มีให้เช่า Pocket Wi-Fi ก็มี ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงการใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศกัน             สำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือตอนเที่ยวคือ ให้เปิดโรมมิ่ง เป็นการขอใช้บริการข้ามเครือข่าย ถ้าจะเปิดใช้งานในต่างประเทศ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะคิดเงินเพิ่ม โดยจะเสียมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของแต่ละเครือข่าย โดยคุณสามารถใช้งานได้ตามปกติ ข้อดีของการใช้วิธีนี้คือ ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์และไม่ต้องถอดซิมจากโทรศัพท์ ใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดทริป และใช้ได้ทุกประเทศทั่วโลก แต่ว่ามีราคาสูง คุณต้องศึกษารายละเอียดให้ดี  การซื้อซิมโทรศัพท์ท้องถิ่น ผู้ให้บริการจะทำซิมโทรศัพท์มาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว คือจะออกใช้งาน  3